در حال نمایش 2 نتیجه

Varney UV emboss PINERY

This type of varnish can also be printed by offset printing machines, with the difference that instead of Compound, varnish

ورنی یووی امباس پاینری

این نوع ورنی را میتوان توسط دستگاه هاي چاپ افست هم چاپ كرد، با این تفاوت كه به جای مركب،