شرکت کیان کاج تجارت

کاج نیروی انسانی را سرمایه خود دانسته و همواره در تلاش است تا با بهره گیری از افراد متخصص، به انجام هرچه بهتر مسئولیت خود بپردازد. افراد علاقمند می توانند از طریق اخذ نمایندگی و یا ارسال رزومه، عضوی از خانواده کاج باشند. با ارسال رزومه، شما می توانید برای موقعیت های شغلی آزاد در واحد اداری کاج درخواست دهید. پس از بررسی اولیه رزومه و نیازمندی سازمان، جهت برگذاری جلسه مصاحبه با شما تماس گرفته خواهد شد. در اعطای نمایندگی، مجوزفعالیت با برند کاج به متقاضی اعطا می شود تا به دانش اختصاصی کاج دست یافته و به فعالیت توزیع محصولات تحت نام کاج بپردازد.شما با دریافت نمایندگی، تبدیل به یک عضو از خانواده کاج خواهید شد که با حمایت آن کسب و کار مستقلی را راه اندازی کرده و دیگرنیازی به نگرانی در مورد روش های موثر برای مدیریت کسب و کار خود نخواهید بود. همچنین کسب و کارها می تواننداز طریق عقد قرار داد با کاج، از خدمات ما بهره گرفته و بخشی از شبکه گسترده ما باشند.

شرکت کیان کاج تجارت

کاج نیروی انسانی را سرمایه خود دانسته و همواره در تلاش است تا با بهره گیری از افراد متخصص، به انجام هرچه بهتر مسئولیت خود بپردازد. افراد علاقمند می توانند از طریق اخذ نمایندگی و یا ارسال رزومه، عضوی از خانواده کاج باشند. با ارسال رزومه، شما می توانید برای موقعیت های شغلی آزاد در واحد اداری کاج درخواست دهید. پس از بررسی اولیه رزومه و نیازمندی سازمان، جهت برگذاری جلسه مصاحبه با شما تماس گرفته خواهد شد. در اعطای نمایندگی، مجوزفعالیت با برند کاج به متقاضی اعطا می شود تا به دانش اختصاصی کاج دست یافته و به فعالیت توزیع محصولات تحت نام کاج بپردازد.شما با دریافت نمایندگی، تبدیل به یک عضو از خانواده کاج خواهید شد که با حمایت آن کسب و کار مستقلی را راه اندازی کرده و دیگرنیازی به نگرانی در مورد روش های موثر برای مدیریت کسب و کار خود نخواهید بود. همچنین کسب و کارها می تواننداز طریق عقد قرار داد با کاج، از خدمات ما بهره گرفته و بخشی از شبکه گسترده ما باشند.